ناشرین در برابر قوانین اخلاق در نشر چه میکنند؟

تحریم علمی ایرانیان: واقعیت چیست؟

مرداد ۲۴, ۱۳۹۲ واحد خبری 18

در چند هفته اخیر اخبار متعددی از تحریم مقالات علمی ایرانیان در مجلات علوم منتشر شده اند. آیا بدرستی این محدودیت از سوی مجلات علمی ایجاد شده است؟ و آیا قوانین اخلاق در نشر مجوزی در تایید این اقدام صادر نموده است؟

دی او آی

DOI: اصول پایه استاندارد سازی مقالات

DOI چیست؟ و چه نقشی در ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی دارد؟

مرداد ۲۴, ۱۳۹۲ واحد خبری 14

داشتن کد استاندارد در مقالات کلید اصلی حل مشکلات نمایه شدن و علم سنجی معتبر است. متاسفانه و بنا به دلایل واهی بسیاری از مجلات کشور ما از داشتن این کد محروم میباشند.