آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟

کدام مجلات علمی پایین ترین ضریب نفوذ در کشور را دارا میباشند؟

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 1

پایین ترین ضریب نفوذ در بین مجلات ایرانی متعلق به کدام مجلات میباشند؟ و آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟

مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

دو مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر شاخص ضریب نفوذ کدامند؟

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

دو مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر Impact Factor طبق آخرین آمار منتشره در JCR 2012 عبارتند از: مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

کوپ در برابر تحریم های علمی قانون وضع میکند:

با تلاش نمایندگان ایران در کمیته اخلاق در نشر محقق شد: سردبیران مجلات علوم بطور رسمی از دخالت سیاست در داوری و نشر مقالات منع شدند

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 1

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.